An image
An image


На 01.11.2021 г. между РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ДЕЯ ЕООД и Министерство на икономиката се подписа договор за безвъзмездна финансова помощ, с което стартира изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.089-4268-C01 с наименование „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. 

Общият бюджет на проекта е в размер на 50 000.00 лв. (42 500.00лв. от ЕФРР и 7500.00лв. национално финансиране), като 100% от средствата са безвъзмездна финансова помощ. Безвъзмездната помощ по проекта се предоставя с финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие и национално финансиране чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Целта на проекта е да осигури оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваният резултат от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
 
Срок на изпълнение: 3 месеца
Дата: 02.11.2021 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-2.089-4268-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ДЕЯ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия орган.


------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------

Проект  № BG16RFOP002-2.089-4268-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


София 1505, кв. Редута, ул. Острец 16
Тел.: 02/ 807 91 40 (от 40 до 58)
Факс: 02/ 807 91 59
Клиенти: 0896 60 85 64
Агенции: 0896 60 85 62
e-mail: deja@dejabg.com